: ̻


 !
!

47
Ñâÿòî-Òðîèöêèé õðàì ñëîáîäû Áåëàÿ,  ::     :   ̻
   (: 2176x3075 px) (: 2176x3075 px)
Ñâÿòî-Òðîèöêèé õðàì ñëîáîäû Áåëàÿ
Ãðèãîðåíêî Ìàðãàðèòà
12 , Áåëîâñêàÿ ÑØ

Ðàáîòà ñîçäàíà ïîä õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì Àãàïîâîé Ñâåòëàíû Íèêîëàåâíà (ïåäàãîã).

!


Àñÿ [06.09.2012, 11:38]

Õîðîøèé ðèñóíîê


 
/:


:


.
( ), , , -.
.