: ̻


 !
!

19
Ñâÿòî-òðîèöêèé õðàì, ñåëî Ìàíñóðîâî,  ::     :   ̻
   (: 3313x2339 px) (: 3313x2339 px)
Ñâÿòî-òðîèöêèé õðàì, ñåëî Ìàíñóðîâî
Åëèñååâà Ðîçà
10 , ÑØ ¹20
!


Åëåíà [21.09.2012, 14:05]

à ýòà - óäèâèòåëüíî ÷èñòàÿ è òðîãàòåëüíàÿ, êàê ñàìà âåñíà.. ñîõðàíèòå, Ðîçà, ýòî!


 
/:


:


.
( ), , , -.
.