: ̻


 !
!
Ñâÿòî-Òðîèöêèé Õðàì, ïîñåëîê Ãëóøêîâî,  ::     :   ̻
   (: 1781x2674 px) (: 1781x2674 px)
Ñâÿòî-Òðîèöêèé Õðàì, ïîñåëîê Ãëóøêîâî
Áîðèâñêàÿ Êðèñòèíà
5 , Äåòñêèé ñàä ¹37

Âîñïèòàòåëü: Àðåïüåâà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà.

!


Óëüÿíà [17.09.2012, 14:10]

Êðèñòèíà óìíè÷êà, íåáî, îêîøêè. Äà åùå âñå â ïðîïîðöèÿõ.


 
/:


:


.
( ), , , -.
.