: ̻


 !
!

13
Áåëàÿ öåðêîâü,  ::     :   ̻
   (: 3225x2256 px) (: 3225x2256 px)
Áåëàÿ öåðêîâü
Âîðôîëîìååâ Íèêèòà
8 , ÑØ ¹52

 ñîçäàíèè ðàáîò ïîìîãàëè: Ïîëÿíè÷êà Ëàðèñà Âèêòîðîâíà, Ëàçàðåâà Åêàòåðèíà Âèòàëüåâíà (êë.ðóê.).

!


äàðüÿ [07.09.2012, 18:12]

ïðîñòî, ïî äåòñêè, îäíèì ñëîâîì õîðîøî


 
/:


:


.
( ), , , -.
.