: ̻


 !
!

11
Ìèëîñòüþ Áîæüåé,  ::     :   ̻
   (: 1386x1974 px) (: 1386x1974 px)
Ìèëîñòüþ Áîæüåé
Åôèìîâà Òàòüÿíà
14 , ÑØ ¹28

Òåõíèêà âûïîëíåíèÿ: êàðàíäàø.
Ðàáîòà ñîçäàíà ïîä õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì Âûñîöêîé Ã.Ì.

!


Îëÿ [21.08.2012, 10:14]

À ìíå êàæåòñÿ, íå îäèíî÷åñòâî, à íàîáîðîò – óìèðîòâîðåííîå ñïîêîéñòâèå.


Luka [27.07.2012, 00:12]

Îäèíî÷åñòâî è òîñêà..............
Ãðóñòíî îäíàêî...................................


Êåøà [24.07.2012, 16:29]

Ñàìàÿ íåîáû÷íàÿ ðàáîòà.


 
/:


:


.
( ), , , -.
.