: ̻


 !
!
Êóðñê - ìû ÷àñòü òåáÿ! (ïëàêàò),  ::     :   ̻
   (: 3171x2256 px) (: 3171x2256 px)
Êóðñê - ìû ÷àñòü òåáÿ! (ïëàêàò)
Êðàñíîâ Âëàäèñëàâ
16 , ÑØ ¹45

Õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü: Ïåï¸ëêèíà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà.

!


Àííà [14.09.2012, 14:16]

Î÷åíü çäîðîâî ïðîðèñîâàííî, îñîáåííî ìíå íðàâèòñÿ çàäóìêà ñðàçó íåñêîëüêèõ êàðòèí â îäíîé. Êëàññ!


 
/:


:


.
( ), , , -.
.