: ̻


 !
!
Õðàì Èîàíà Áîãîñëîâà, óëèöà Äçåðæèíñêîãî,  ::     :   ̻
   (: 2172x2924 px) (: 2172x2924 px)
Õðàì Èîàíà Áîãîñëîâà, óëèöà Äçåðæèíñêîãî
Åôðåìîâà Þëèÿ
12 , ÑØ ¹53

Õóäîæåñòâåííûå ðóêîâîäèòåëè: Ñåì¸íîâà Ëàðèñà Àëüáåðòîâíà, Òóðåöêèõ Îêñàíà Àíàòîëüåâíà.

!


Îëåã [17.09.2012, 14:04]

Õîðîøàÿ êîìïîçèöèÿ, âèäíî Þëèÿ ñòàðàëàñü, ìîëîäåö.


 
/:


:


.
( ), , , -.
.