: ̻


 !
!

16
 âåëèêèé ïðàçäíèê,  ::     :   ̻
   (: 1383x1869 px) (: 1383x1869 px)
 âåëèêèé ïðàçäíèê
Ìîíàñòûð¸âà Àíàñòàñèÿ
14 , ÑØ ¹12

Ðàáîòà ñîçäàíà ïîä õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì Êîñîáðîäîâîé Íàòàëüè Ãåííàäüåâíû

!


Ñîôà [24.07.2012, 10:49]

Àíãåëû ïîþò, ó ìåíÿ òàê ìàìà ÷àñòî ãîâîðèò. Õîðîøèé ðèñóíîê.


ßíêà [20.07.2012, 16:49]

Êðàñèâûå öâåòà! Ìîëîäåö, Íàñòÿ!


 
/:


:


.
( ), , , -.
.