: ̻


 !
!

17
Ìîÿ ìàëàÿ ðîäèíà,  ::     :   ̻
   (: 1708x1205 px) (: 1708x1205 px)
Ìîÿ ìàëàÿ ðîäèíà
Ïàøêîâà Äèàíà
10 , Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, ã.Êóðñê

Ðàáîòà ñîçäàíà ïîä õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì Ñîñíîâîé Èðèíû Þðüåâíû.

!


Íàòàëèÿ [30.08.2012, 11:58]

Êàêàÿ íåæíîñòü!


 
/:


:


.
( ), , , -.
.