: ̻


 !
!

46
Õðàì â Ðîæäåñòâî,  ::     :   ̻
   (: 1166x1640 px) (: 1166x1640 px)
Õðàì â Ðîæäåñòâî
Êîâàë¸â Îëåã
10 , Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, ã. Êóðñê

Ðàáîòà ñîçäàíà ïîä õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì Ñîñíîâîé Èðèíû Þðüåâíû.

!


Èðèíà [29.08.2012, 12:18]

Äà òåïëàÿ êàðòèíà


Ìàðèíà [29.08.2012, 12:17]

Òåìàòèêà Ðîæäåñòâà, ïðàçäíèêà ñîãðåëà äóøó. Ñïàñèáî.


 
/:


:


.
( ), , , -.
.